Všeobecné podmienky stránky

Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku  www.bestmagazin.sk   (ďalej len “Stránka”). Prevádzkovateľom Stránky je Zoltán Márton –CHX , so sídlom Štúrova 1419/41 94901 Nitra, IČO:45414581 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ”, „ poskytovateľ” ). Používaním Stránky (návšteva Stránky, prehliadanie jej obsahu, načítavanie, sťahovanie a vkladanie dát na/zo Stránky a podobne)  užívateľ bez výhrad súhlasí so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.  V prípade ak  užívateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže a/alebo nechce dodržiavať ustanovenia Podmienok je povinný stránku nepoužívať, resp. ihneď používanie Stránky ukončiť a tak zodpovednosť za prípadné porušenie Podmienok tým nie je dotknutá.

Autorské práva a duševné vlastníctvo

Všetok obsah informácie/dáta alebo texty, obrázky, videá alebo iné dáta ktoré poskytne používateľ Prevádzkovateľovi s tým  zároven aj dáva  Prevádzkovateľovi  neodvolateľný, bezvýhradný a bezodplatný súhlas na použitie a používanie týchto dát pre reklamné, marketingové, informačné, výrobné, komerčné a iné obdobné potreby Prevádzkovateľa. Taktiež Prevádzkovateľ je oprávnený predmetné dáta upravovať, vymazať, užívať či ďalej poskytnúť tretej osobe.  Stránka ani žiadna jej časť nesmie byť kopírovaná bez písomného súhlasu majiteľa stránky. Taktiež nesmú byť použité, kopírované tak aby boli v rozpore s týmio podmienkami. 

Povinnosti užívateľa 

Každý užívateľ Stránky je povinný užívať Stránku výlučne spôsobom a za podmienok stanovených v Podmienkach a zároven používaním stránky užívateľ vyhlasuje a potvrdzuje nasledovné:

– je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a má 16 a viac rokov

alebo

– pokiaľ nie je osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, nebude prostredníctvom

Stránky bez zákonného zástupcu uskutočňovať úkony, ktoré spôsobujú vznik, zmenu alebo

zánik právnych vzťahov.

 

Nebude používateľ:

– zasahovať do systémov a hardwarového vybavenia Stránky či programov

– zasahovať do softwarového vybavenia Stránky iným spôsobom ako je povolené v Podmienkach

– ani umiestňovať na Stránku akékoľvek údaje/dáta ktorých obsah môže ohrozovať

a/alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva

– ani obsah ktorý obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať obchodné tajomstvo, resp.

iný obsah ktorý môže narusiť nejakých iných čitatelov z dôvodu sexuálnej, rasovej,

etnickej, národnostnej, náboženskej, politickej a inej diskriminácie.

 

Ostatné a záverčné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel,či na zmenu obsahu stránky kedykoľvek aj počas plného využitie návštevníkmi a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Pri zmene vlastníka stránky, všetky pravidlá,práva a povinnosti prechádzajú na nového vlastníka – majiteľa stránky. Majiteľ je výhradným vlastníkom textov, obrázkov, každého detailu, celého konceptu stránky a aj celého obsahu na stránke / doméne www.bestmagazin.sk  a na jej všetkých podstránkach, či príslušných sociálnich sietiach, kde propaguje prevádzkovateľ svoju web stránku. Prevádzkovateľ  je jediným vlastníkom tohto portálu, stránky.

Systém, stránka, koncepty textov a obrázkov atd na stránke www.bestmagazin.sk je stránka, ktorá sa špecializuje na zaujímavé články a citáty na uzemí Slovenskej a Českej republiky a preto akékoľvek kopírovanie, napodobnenie konceptu stránky, či nejakej časti sa podľa súčasnej platnej legislatívy Slovenskej a Českej republiky sa považuje za trestný čin a je to vážne porušenie práv duševného vlastníctva.

Majitel stránky nie je zodpovedný a vylučuje akúkoľvek náhradu, či nárok na náhradu škody alebo súdné cesty – jednania počas sledovaniu stránky, a taktiež nie je zodpovedný za možné nedostatky alebo závady vyplývajúce z obsahu stránky a k tým súvisiace náklady, škody, straty.

Tieto Všeobecné podmienky používania stránky www.bestmagazin.sk nadobúdajú platnosť dňa 21. mája 2018 a platia do odvoľania.

Zoltán Márton – Majitel stránky

V Nitre dna 21.05.2018